کاش قهرمانان‌مان مال دیگران بودند!

قهرمان نام آشنای کشورمان که با رکورد شکنی و کسب طلای مسابقات المپیک ریو نگاه ها را به خود معطوف کرد، در اقدامی قابل توجه، کوشید بخشی از نادیده‌ها را به دید عموم برساند که ظاهرا چندان موفق نبود!