آمریکا به تعهداتش پایبند بوده و ایران نباید شکایت کند