آب سنگین را به قیمت فروش آمریکا به روس ها فروختیم

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت : ما آب سنگین را به همان قیمتی که قرار بود به آمریکا بفروشیم به روسیه فروختیم.