اتحادیه اروپا فارک را از لیست گروههای تروریستی موقتا خارج کرد