استقلال یا وابستگی: دو راهی توییتر برای فروش یا ادامه حیات بصورت مستقل

سه سال پس از عرضه‌ی اولیه سهام توییتر، حال این کمپانی در دوراهی فروش یا فعالیت به عنوان یک کمپانی مستقل قرار گرفته است.