استقلال یا وابستگی: دو راهی توییتر برای فروش یا ادامه حیات بصورت مستقل