امریکا چین را هم تحریم کرد

آمریکا یک شرکت چینی و چهار تبعه این کشور را تحریم کرد.۲۱:۴۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر