ترامپ حقیقت آمریکا است

مناظره بامداد فردای هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ بسیار تعیین کننده خواهد بود.