ارتش سوریه امریکا را مجبور به تشکیل نشست اضطراری کرد

صدقیان گفت: ارتش سوریه با پیشروی در حلب امریکا را مجاب به تشکیل جلسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد کرد.