دیدار مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه با معاون رییس جمهور زنگبار