ظریف : ایران برای کمک آماده است؛ آیا دیگران هم آماده اند؟