کوهنوردان گلستانی همچنان مفقود/ جستجوها بی نیتجه بوده است