فارک از لیست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا خارج می شود

یک مقام اتحادیه اروپا از تصمیم این اتحادیه برای خارج کردن موقتی نام گروه فارک از لیست گروه های تروریستی خبر داد.