اختلاس بزرگ در داعش!

دیوان زکات داعش در شهر حویجۀ عراق شاهد اختلاس هشت داعشی بود….