کاهش حقوق و مزایای وزیران، اعضای مجلس شورا و کارکنان دولتی در عربستان سعودی

دولت عربستان سعودی از کاهش ۲۰ درصدی حقوق وزرا و کاهش مزایای کارکنان دولتی و اعضای مجلس شورای این کشور خبر داده است.