کاهش حقوق و مزایای وزیران، اعضای مجلس شورا و کارکنان دولتی در عربستان سعودی