چاپ تصویر تلویزیون بر روی جعبه های دوچرخه برای محافظت از آنها

شاید شما هم تا به حال وسیله ای را خریداری کرده باشید و پس از دریافت متوجه شده باشید که جعبه آن در هنگام حمل و نقل آسیب بسیاری دیده است. متاسفانه در مواردی هم پیش آمده که حمل وسایل کمی غیرمحتاطانه تر صورت گرفته و شاید بهمین دلیل است که یک شرکت تولیدکننده دوچرخه […]