عربستان پرداختی به کارکنانش را کاهش داد

رژیم عربستان سعودی از کاهش ۲۰ درصدی حقوق وزرا و کاهش مزایای کارکنان بخش عمومی و اعضای مجلس شورای این کشور خبر داده است.