گزارش زومیت از دومین روز نمایشگاه تلکام؛ نمایشگاه اپراتور محور