کارگران پاکستانی بدون دریافت دستمزد عربستان را ترک می‌کنند

صدها کارگر ساختمانی پاکستانی شاغل در عربستان سعودی به دلیل دریافت نکردن دستمزدهایشان، قصد بازگشت به کشورشان را دارند.