کارگران پاکستانی بدون دریافت دستمزد عربستان را ترک می‌کنند