دانشگاه الازهر ترور نویسنده اردنی را محکوم کرد

دانشگاه الازهر ترور ناهض حتر نویسنده اردنی را محکوم کرد.