سازمان همکاری های اسلامی از خواب زمستانی بیدار شد!

اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی از جامعه جهانی خواستند برای توقف کشتار غیر نظامیان در شهر حلب در شمال سوریه اقدام فوری انجام دهد.۲۲:۳۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر