سازمان همکاری های اسلامی از خواب زمستانی بیدار شد!