ناسزاگویی به بزرگان اهل سنت خلاف سیره معصومین(ع) و کار شیعه انگلیسی است