علیرغم مطالبه خلع سلاح هسته ای، کشورهای دارای این سلاح ها همچنان تخلف می کنند

معاون وزیر خارجه کشورمان وضعیت جاری در اجرای تعهدات خلع سلاح هسته ای را “نامساعد” توصیف کرد و در این زمینه به چند واقعیت به عنوان نمونه اشاره کرد.