افسر گارد ریاست جمهوری صدام وزیر جنگ داعش شد

داعش افسر بلندپایه در گارد ریاست جمهوری صدام ( یاسین سلامه المعاضیدی ) را وزیر جنگ جدید این گروه منصوب کرد.۲۲:۴۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر