سخن گفتن از هنر در اصفهان، زیره به کرمان بردن است!