مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه با معاون رییس جمهور زنگبار دیدار کرد

مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه برای دیدار با مقامات چند کشور آفریقایی در جمهوری زنگبار به سر می‌برد، عصر دوشنبه با حضور در کاخ ریاست جمهوری زنگبار با معاون رییس جمهور دولت زنگبار دیدار و گفتگو کرد.