مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه با معاون رییس جمهور زنگبار دیدار کرد