همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی ایتالیا ۴ دسامبر برگزار می شود

دولت ایتالیا اعلام کرد همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی و و ایجاد تغییرات در قوانین مربوط به سنا ، چهارم دسامبر سال جاری( ۱۴ آذرماه) برگزار خواهد شد.