شاهدان حمله منافقین به غرب کشور در مستند « سختی شیرین »

در قسمت دوم این برنامه اگر چه داغ هزاران شهید مظلوم تازه می شود اما هزاران امید و آرزو را در دل بیننده که انتظار و اهداف این شهیدان است را ایجاد می کند. بطور حتم شهیدان جز قدر شناسی انتظار دیگری ندارند.۲۳:۰۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر