شاهدان حمله منافقین به غرب کشور در مستند « سختی شیرین »