رئیس بانک مرکزی ایران با همتای اتریشی خود در وین دیدار می کند