کمربند پهلوانی به قهرمان اصفهانی المپیک ریو اهدا شد