درباره حضور احمدی نژاد در انتخابات اظهارنظر نمی‌کنیم