اتفاقی بودن بمباران مواضع ارتش سوریه توسط آمریکایی ها پذیرفتنی نیست