یک جنگ طلب و یک دیوانه در انتخابات امریکا رقابت می کنند