ایران آماده گسترش همکاریهای فرهنگی با اوکراین است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ایران برای گسترش همکاریهای دوجانبه به ویژه در حوزه فرهنگی با کشور اوکراین آمادگی دارد و گفت که تهران آماده است در زمینه های مختلف، مناسبات خود را با کیف توسعه دهد.