۱٫۲ میلیون مورد خشونت و جنایت در سال ۲۰۱۵ در آمریکا رخ داده است