با ارسال بوئینگ و ایرباس به ایران هم وضعیت اجرای برجام روشن نیست