روسیه به آمریکا: بربریت، اقدامات شما در عراق و لیبی است