پنتاگون: داعش مصمم به استفاده از تسلیحات شیمیایی در عراق است