نتایج نقل و انتقال فرهنگیان شهر تهران اعلام شد

نتایج نقل و انتقالات درون استانی فرهنگیان شهر تهران اعلام شد.