اخترشناسان سیاره ای را کشف کردند که همزمان به دور دو ستاره می چرخد