الیور استون: آمریکایی ها باید بین یک دروغگو و یک دیوانه یکی را انتخاب کنند