افزایش بیکاری؛ چالش جدید دولت سوسیالیست اولاند

وزارت کار فرانسه اعلام کرد؛ آمار بیکاران در ماه اوت حکایت از افزایش ۱/۴درصدی نسب به ماه ژوئیه دارد.