۶ برد و ۴ باخت نتیجه نخستین روز اسکواش بازان جوان ایران در رقابت های آسیایی مالزی