برگ برنده «هیلاری کلینتون» در دست قشر متوسط و ضعیف