از تاکید بر اتحاد نیروهای انقلابی تا پنبه شدن رشته‌ دشمن